Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 141466
Home

PostHeaderIcon Българска Асоциация по Регенеративна Медицина – БАРМ

Българската Асоциация по Регенеративна Медицина – БАРМ, е неправителствено професионално сдружение с общественополезна цел за образователна и научно - приложна дейност в областта на клетъчните биотехнологии и регенеративната медицина.

Сдружение Българска Асоциация по Регенеративна Медицина – БАРМ, е учредено на 16.06.2009г. със седалище на управление гр. София. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел извършващи общественополезна дейност (№ 17060, т. 347, стр. 150 по Ф.Д. 402/2009). Основна цел на БАРМ е да работи за обединяване на професионалните усилия и интереси на български учени и специалисти в областта на ин-витро биотехнологиите, регенеративната медицина и клетъчната терапия, като същевременно допринася за законовото регламентиране и международната интеграция на тези дейности, както и за професионалното израстване и квалификация на специалистите, ангажирани в тази област.  

През изминалата една година от създаването си основната дейност на членовете на Асоциацията е била съсредоточена върху регистрацията на сдружението и създаване на специфична законо-съобразена нормативна база. За популяризиране дейността на сдружението е създадена  настоящата електронна страница - www.regenerativemedicine.bg, чието основно предназначение ще бъде и занапред да запознава обществеността с непосредствените задачи и събития, организирани от Асоциацията, да публикува актуална научна и нормативна информация от областта на регенеративната медицина и клетъчните биотехнологии. Настоящият Управителен Съвет на БАРМ е избран от Учредителното събрание и се  състои от професионални представители на различни научни и клинично-приложни звена, с академични и научни степени в областта на медико-биологичните науки. Членовете на УС провеждат заседания и взимат съгласно Устава решения относно политиката и стратегията за развитие на БАРМ.

Българска Асоциация по Регенеративна Медицина разчита за осъществяване на целите си на любезното съдействие на други сродни неправителствени организации, на целева спонсорска активност от фармацевтични компании и финансови намерения  отстрана на ориентиран към научно-приложни иновации индустриален сектор. Съвместно с Българската Асоциация по Регенеративна Човешка Ембриология е стартирана образователно-квалификационна програма за сертифициране на млади специалисти чрез провеждане на теоретично-приложни курсове. През 2010 г. беше проведен успешно като първо събитие от тази програма теоретичния курс: „Лабораторни аспекти на in-vitro оплождането. Клетъчни култури и култивиране на стволови клетки. Клониране.” с любезното спонсорство на фирма Merck Sharp & Dohme – MSD.

Чрез Българската Асоциация по Регенеративна Медицина глобалният медиен издател Informa Healthcare предоставя свободен on-line достъп до пълния архив и новите заглавия на издателската къща.

С активизиране на международни контакти и на участието в европейски програми за финансиране на образователни, научно-изследователски и научно-квалификационни дейности, БАРМ ще търси по-нататък своето място като неправителствен партнъор в програми за подпомагане и регламентиране на дейности в областта на регенеративната медицина, организирани от други сродни неправителствени професионални организации или оторизирани държавни институции.


Доц. Росица Конакчиева, Председател на  УС на БАРМ

 

По-важни събития от изминалата една година от създаването на БАРМ очаквайте скоро.