Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 141477
Home

PostHeaderIcon Специалeн редакторски подбор на някои от най-четените публикации на Informa Healthcare

Терапия на graft-versus-host-disease с мезенхимни стромални клетки……….

Мезенхимните стромални клетки (MSC) са популация от фенотипно хетерогенни клетки, които могат да бъдат изолирани от различни, лесно достъпни тъкани като костен мозък, пъпна връв, плацента и мастна тъкан, където те образуват част от опорната, стромална микро-среда. Значителен брой ex vivo и пре-клинични проучвания подсказват, че субпопулации от MSC участват в процесите на имуномодулация в организма, без да предизвикват имунологичен отговор на алореактивни T клетки или други ефекторни клетки, както и че допринасят за тъканната репарация. Тези уникални свойства на MSC ги превръщат в идеален обект за изследвания в модели на graft-versus-host disease (GvHD, болест на отхвърляне на присадката). Резултатите от терапевтични клинични проучвания с различни режими на дозиране на MSC, поставящи си различна крайна цел, не са еднопосочни. В настоящата статия обзорно са представени основни биологични свойства на MSC и са обобщени резултатите от клинични проучвания с използването на MSC за лечение на остра и хронична GvHD....

Вижте цялата статия ...

Феталните и възрастните мултипотентни мезенхимни стромални клетки се отстраняват чрез различни механизми .......

Феталните и възрастните мултипотентни мезенхимни стромални клетки (MSC ) се различават по взаимодействието си с естествените клетки „убийци”.  Феталните MSC избирателно се отстраняват чрез асоциирания с тумор некрозис фактор лиганд, индуциращ апоптоза (TRAIL), а възрастните – чрез Fas-лиганд (FasL). Тази избирателност би имала значение при евентуална  употреба на MSC за целите на клетъчната терапия....

Вижте цялата статия ...


Продължителното култивиране в условията на хипоксия и трипсинизация повишава про-ангиогенния потенциал на човешки стволови клетки от адипозна тъкан...........

Трансплантацията на мезенхимни стромални клетки (MSC), включително човешки стволови клетки, изолирани от адипозна тъкан (ASC), представлява потенциална алтернатива и обещаващ подход за лечение на съдови заболявания. Основен проблем при лечението на заболявания на кръвосносните съдове е оптимизирането на ангиогенния потенциал на клетъчната терапия със стволови клетки. Установено е, че продължителното култивиране в условията на хипоксия и трипсинизация повишават терапевтичния ангиогенен потенциал на ASC...

Вижте цялата статия ...


Микро РНК – нова мишена за терапия и средство за борба срещу рака

Микро РНК-ите (miRNAs) са клас ендогенни, некодиращи малки РНК-и които контролират негативно генната експресия на пост-транслационно ниво. Значителен брой изследвания свидетелстват, че анормалната експресия на отделни miRNAs е свързана с канцерогенезата. Тъй като те могат да бъдат активни както като онкогени, така и като тумор-супресорни гени,  miRNAs се считат за потенциална терапевтична мишена и надеждно средство за терапич на раковите заболявания.
Мнение на експерта: Погледнато в общ план, манипулирането на функциите на miRNA - или чрез тяхното симулиране, или чрез тяхното инхибиране, се налага като обещаваща терапевтична стратегия. Въпреки това, преди основаните на miRNA терапевтични продукти да навлязат в клиничния инструментариум, е необходимо да се изяснят важни въпроси, касаещи специфичното доставяне до засегнатите клетки и тъкани, безопасното приложение, както и да бъдат подробно изследвани техните фармакокинетични профили....

Вижте цялата статия ...

Последна промяна (Вторник, 03 Май 2011 13:18)