Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 145653
Home Публикации

PostHeaderIcon Публикации

PostHeaderIcon Специалeн редакторски подбор на някои от най-четените публикации на Informa Healthcare

Терапия на graft-versus-host-disease с мезенхимни стромални клетки……….

Мезенхимните стромални клетки (MSC) са популация от фенотипно хетерогенни клетки, които могат да бъдат изолирани от различни, лесно достъпни тъкани като костен мозък, пъпна връв, плацента и мастна тъкан, където те образуват част от опорната, стромална микро-среда. Значителен брой ex vivo и пре-клинични проучвания подсказват, че субпопулации от MSC участват в процесите на имуномодулация в организма, без да предизвикват имунологичен отговор на алореактивни T клетки или други ефекторни клетки, както и че допринасят за тъканната репарация. Тези уникални свойства на MSC ги превръщат в идеален обект за изследвания в модели на graft-versus-host disease (GvHD, болест на отхвърляне на присадката). Резултатите от терапевтични клинични проучвания с различни режими на дозиране на MSC, поставящи си различна крайна цел, не са еднопосочни. В настоящата статия обзорно са представени основни биологични свойства на MSC и са обобщени резултатите от клинични проучвания с използването на MSC за лечение на остра и хронична GvHD....

Вижте цялата статия ...

Феталните и възрастните мултипотентни мезенхимни стромални клетки се отстраняват чрез различни механизми .......

Феталните и възрастните мултипотентни мезенхимни стромални клетки (MSC ) се различават по взаимодействието си с естествените клетки „убийци”.  Феталните MSC избирателно се отстраняват чрез асоциирания с тумор некрозис фактор лиганд, индуциращ апоптоза (TRAIL), а възрастните – чрез Fas-лиганд (FasL). Тази избирателност би имала значение при евентуална  употреба на MSC за целите на клетъчната терапия....

Вижте цялата статия ...


Продължителното култивиране в условията на хипоксия и трипсинизация повишава про-ангиогенния потенциал на човешки стволови клетки от адипозна тъкан...........

Трансплантацията на мезенхимни стромални клетки (MSC), включително човешки стволови клетки, изолирани от адипозна тъкан (ASC), представлява потенциална алтернатива и обещаващ подход за лечение на съдови заболявания. Основен проблем при лечението на заболявания на кръвосносните съдове е оптимизирането на ангиогенния потенциал на клетъчната терапия със стволови клетки. Установено е, че продължителното култивиране в условията на хипоксия и трипсинизация повишават терапевтичния ангиогенен потенциал на ASC...

Вижте цялата статия ...


Микро РНК – нова мишена за терапия и средство за борба срещу рака

Микро РНК-ите (miRNAs) са клас ендогенни, некодиращи малки РНК-и които контролират негативно генната експресия на пост-транслационно ниво. Значителен брой изследвания свидетелстват, че анормалната експресия на отделни miRNAs е свързана с канцерогенезата. Тъй като те могат да бъдат активни както като онкогени, така и като тумор-супресорни гени,  miRNAs се считат за потенциална терапевтична мишена и надеждно средство за терапич на раковите заболявания.
Мнение на експерта: Погледнато в общ план, манипулирането на функциите на miRNA - или чрез тяхното симулиране, или чрез тяхното инхибиране, се налага като обещаваща терапевтична стратегия. Въпреки това, преди основаните на miRNA терапевтични продукти да навлязат в клиничния инструментариум, е необходимо да се изяснят важни въпроси, касаещи специфичното доставяне до засегнатите клетки и тъкани, безопасното приложение, както и да бъдат подробно изследвани техните фармакокинетични профили....

Вижте цялата статия ...

Последна промяна (Вторник, 03 Май 2011 13:18)

 

PostHeaderIcon Списание Ембриология

Публикации

2006 - Том I  Книжка 1

2006 - Том I  Книжка 2

2007 - Том II  Книжка 1

2007 - Том II  Книжка 2

2008 - Том III  Книжка 1

 

PostHeaderIcon Informa Healthcare списания

Human Fertility

Human Fertility е водещо международно, мултидисциплинарно списание, посветено на разпространението на научни изследвания и на стимулирането на добри практики в областта на хуманната репродукция и инфертилитет.  Тематичният му обхват се простира от молекулна медицина до здравеопазване, като в него намират място публикации от световно известни клиницисти и учени, работещи в областта на репродукцията при човека. В списанието се публикуват най-добрите фундаментални и клинични проучвания проведени под наблюдението на British Fertility Society, British Infertility Counselling Association, Royal College of Nursing Fertility Nurses Group, Association of Clinical Embryologists и British Andrology Society.

Най – новият брой на Human Fertility можете да видите ТУК …
Повече...


Cytotherapy

Cytotherapy e oфициално периодично научно списание на Международната Асоциация по Клетъчна Терапия (ISCT). Списанието се реферира в Medline и статиите се подлагат на обстойно професионално рецензиране. Тематиката му покрива най - новите изследвания и перспективни подходи за терапия, възникващи в резултат на експериментирането с растежни фактори, цитокини и клетки. Списанието предлага на читателите си професионален поглед върху най-съвременните и значими открития, концепции и становища в бързо развиващите се области на лечението с ваксини, цитокини и клетъчни продукти.

Абстракти на публикациите от предстоящия брой на Cytotherapy можете да видите ТУК...
Повече ...


Expert Opinion on Biological Therapy

Expert Opinion on Biological Therapy е рецензирано международно списаниер публикуващо обзорни и оригинални статии върху всякакви аспекти на съвременната терапия с биологични продукти. Всеки обзор завършва не просто с „Изводи”, а с експертно становище. Списанието е форум, където водещи  международно признати експерти в тази област изразяват лично становище и концепции.  На страниците на списанието специалистите  подлагат на професионална оценка своя опит и експертно мнение за постигнатото до сега, за перспективите в близък и дългосрочен план,  дискутират се подходите за достигане на тези перспективи.

Aбстракти на най-новите статии можете да видите ТУК...

Повече за серията Expert Opinion on Biological Therapy

 

Gynecological Endocrinology

Gynecological Endocrinology, официален орган на Международната Асоциация по Ендокринологична Гинекология, тематично покрива всички експериментални, клинични и терапевтични аспекти на тази нова, бързо развиваща се дисциплина.  Списанието включва статии, отнасящи се до контрола и функциите на различни ендокринни жлези  при жената, ефектите на репродуктивния статус върху ендокринната система, както и последствията от ендокринните заболявания върху репродуктивните функции.

Най – новите електронни публикации можете да видите ТУК...

Повече...

Systems Biology in Reproductive Medicine

Systems Biology in Reproductive Medicine  публикува научни статии, съобщения, насоки за приложение съдържащи протоколи, клинични случаи, обзори, хипотези и писма до Редакцията, в областта на репродукцията при животните и човека. Авторитетът на списанието се дължи на подчертаното внимание върху системния подход при разглеждането на фундаментални въпроси, свързани с репродуктивната биология и медицина и транслиращите изследвания, включително геномен, клетъчен, протеомен, метаболомен, биоинформативен, молекулен и биохимичен подход. Списанието публикува научни изследвания върху човешки и животински репродуктивни клетки, стволови клетки, изследвания от областта на биология на развитието и токсикологията, както и клиничната репродуктивна медицина.

Най – новия брой на Systems Biology in Reproductive Medicine  можете да видите ТУК..

Повече...

Последна промяна (Вторник, 03 Май 2011 01:16)