Nature Reviews Genetics и Nature Cell Biology

представят колекция от специално поръчани статии с коментар върху ключови проблеми от Науката за стволовите клетки.

Бюлетинът съдържа също оригинални публикации и обзори върху голям кръг теми от това направление. Разискват се интересни моменти от съвременните изследвания със стволови клетки,  включително най-новите открития върху природата на плурипотентността и как изучаването на стволовите клетки може да подобри разбирането ни за нормално настъпващите процеси на стареене и дегенерация...
Вижте тези теми ТУК

 

Сравнително изследване чрез подходите на системната биология от Ramalho-Santos и сътрудници показва, че някои от разликите в експресията на соматични гени се дължи на диференциалното метилиране на ДНК при индуцирани плурипотентни клетки (iPSCs) и ембрионалните стволови клетки. Остава без категоричен отговор важният въпрос свързан с перспективите за използване в регенеративната медицина: еквивалентни ли са iPSС и ембрионалните стволови клетки...
Вижте повече коментари за iPSC  ТУК

Последна промяна (Вторник, 17 Май 2011 18:07)