Human Fertility

Human Fertility е водещо международно, мултидисциплинарно списание, посветено на разпространението на научни изследвания и на стимулирането на добри практики в областта на хуманната репродукция и инфертилитет.  Тематичният му обхват се простира от молекулна медицина до здравеопазване, като в него намират място публикации от световно известни клиницисти и учени, работещи в областта на репродукцията при човека. В списанието се публикуват най-добрите фундаментални и клинични проучвания проведени под наблюдението на British Fertility Society, British Infertility Counselling Association, Royal College of Nursing Fertility Nurses Group, Association of Clinical Embryologists и British Andrology Society.

Най – новият брой на Human Fertility можете да видите ТУК …
Повече...


Cytotherapy

Cytotherapy e oфициално периодично научно списание на Международната Асоциация по Клетъчна Терапия (ISCT). Списанието се реферира в Medline и статиите се подлагат на обстойно професионално рецензиране. Тематиката му покрива най - новите изследвания и перспективни подходи за терапия, възникващи в резултат на експериментирането с растежни фактори, цитокини и клетки. Списанието предлага на читателите си професионален поглед върху най-съвременните и значими открития, концепции и становища в бързо развиващите се области на лечението с ваксини, цитокини и клетъчни продукти.

Абстракти на публикациите от предстоящия брой на Cytotherapy можете да видите ТУК...
Повече ...


Expert Opinion on Biological Therapy

Expert Opinion on Biological Therapy е рецензирано международно списаниер публикуващо обзорни и оригинални статии върху всякакви аспекти на съвременната терапия с биологични продукти. Всеки обзор завършва не просто с „Изводи”, а с експертно становище. Списанието е форум, където водещи  международно признати експерти в тази област изразяват лично становище и концепции.  На страниците на списанието специалистите  подлагат на професионална оценка своя опит и експертно мнение за постигнатото до сега, за перспективите в близък и дългосрочен план,  дискутират се подходите за достигане на тези перспективи.

Aбстракти на най-новите статии можете да видите ТУК...

Повече за серията Expert Opinion on Biological Therapy

 

Gynecological Endocrinology

Gynecological Endocrinology, официален орган на Международната Асоциация по Ендокринологична Гинекология, тематично покрива всички експериментални, клинични и терапевтични аспекти на тази нова, бързо развиваща се дисциплина.  Списанието включва статии, отнасящи се до контрола и функциите на различни ендокринни жлези  при жената, ефектите на репродуктивния статус върху ендокринната система, както и последствията от ендокринните заболявания върху репродуктивните функции.

Най – новите електронни публикации можете да видите ТУК...

Повече...

Systems Biology in Reproductive Medicine

Systems Biology in Reproductive Medicine  публикува научни статии, съобщения, насоки за приложение съдържащи протоколи, клинични случаи, обзори, хипотези и писма до Редакцията, в областта на репродукцията при животните и човека. Авторитетът на списанието се дължи на подчертаното внимание върху системния подход при разглеждането на фундаментални въпроси, свързани с репродуктивната биология и медицина и транслиращите изследвания, включително геномен, клетъчен, протеомен, метаболомен, биоинформативен, молекулен и биохимичен подход. Списанието публикува научни изследвания върху човешки и животински репродуктивни клетки, стволови клетки, изследвания от областта на биология на развитието и токсикологията, както и клиничната репродуктивна медицина.

Най – новия брой на Systems Biology in Reproductive Medicine  можете да видите ТУК..

Повече...

Последна промяна (Вторник, 03 Май 2011 01:16)