Да информира обществото за всички аспекти свързани с изследванията в областта на регенеративната медицина и стволовите клетки като предоставя актуална научна и правно-етична информация

Да осигурява постоянен форум за информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на клетъчната терапия и регенеративната медицина, включително да организира семинари, работни срещи и симпозиуми за своите членове и с участието на сходни организации и специалисти

Да подпомогне създаването на държавна стратегия и политика в областта на регенеративната медицина чрез координиране и подпомагане усилията на научни институции, медицински звена, ИАТ и др.

Да създаде платформа за изследователска дейност, наука и практика, съдействаща за разрешаването на актуални проблеми от областта на регенеративната медицина и изследванията, свързани с използването на стволови клетки.

Да подпомага процеса на обучение и създаване на компетентни кадри в областта на регенеративната медицина, особено по отношение на нейните биологичните и лабораторните. 

Да подпомага и организира контакти с научни експерти от страната и чужбина и да установява взаимодействие със сходни български и чуждестранни сдружения, организации и институти

Да съдействие в организацията на клинични проучвания в областта на клетъчната терапия